# سک_سک
در واقع هیچ کس نیست که تو رابفهمد.     و یا پشت خواستن تو دلیلی غیر از خودش پیدا کنی. سالها و سالها و سالها  چه احمقانه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 23 بازدید