# خاطره
در واقع هیچ کس نیست که تو رابفهمد.     و یا پشت خواستن تو دلیلی غیر از خودش پیدا کنی. سالها و سالها و سالها  چه احمقانه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 6 بازدید
تو کنارمی وقتی خطر میکنم وقتی کنجکاوی های ارضا نشده نوجوونیم  سر باز میکنه وقتی جنگل بنفشه رو کشف میکنم وقتی هوس تجربه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید