در واقع هیچ کس نیست که تو رابفهمد.     و یا پشت خواستن تو دلیلی غیر از خودش پیدا کنی. سالها و سالها و سالها  چه احمقانه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 23 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
6 پست
شاید
1 پست
نرگس
1 پست
مادر_جون
1 پست
سپیده
1 پست
فراموشی
1 پست
خواب
1 پست
مارال
1 پست
سک_سک
1 پست
دراکولا
1 پست
جدایی
1 پست
فرنیک
1 پست
ایلیا
1 پست
نامه
1 پست
انشا
1 پست
مدرسه
1 پست
ازمون
1 پست
درویش
1 پست
کبابی
1 پست
مهر
1 پست
صدا
1 پست
خاطره
1 پست
شروع
1 پست
صبورانه
1 پست
شرکت
1 پست
گاردریل
1 پست